Barbaricum

Walharjaz

Walharjaz, eller Valkamp, är en gammal tradition vars ursprung förlorar sig i det förflutnas dunkel. Vad som är allmänt känt är att de visa i forntiden i svåra tider kallade allt folk att samlas för att med fester och spel ära gudarna och vinna deras gillande. Den är en rit som pågår i flera dagar och har även formen av heligt krig mot de som vill Alamannias folk illa.

 

Seden är att de som visar sig vara de bästa människorna kommer att motta gudarnas välsignelse och få ett tecken att leda folket ut ur den kris som tyngt dem. Godjorna är av hävd de som avgör vilka som är ”de bästa” och vad tecknet är.

 

Vad som menas med att vara ”de bästa” har varierat under tidens gång, men över lag gäller att de som vill koras till Valkampens främsta inte bara måste vara djärva krigare utan också personer av dygd och storslagen karaktär. Brutala sällar utan känsla för folkets bästa har aldrig korats som segrare. De som visar att de uppfyller de alamanniska dygderna ärlighet, gästfrihet, generositet och hedersamhet tillsammans med en längtan efter modiga dåd och och ära är oftast de som avgår med segern.

 

Märk väl att de som segrar inte krönas till härskare över Alamannia, de ses endast som gudarnas redskap att frälsa landet ur den fara som för närvarande hotar. Somliga har lyckats omvandla en lyckad Walharjaz till överhöghet över kantonerna, men ännu har ingen varaktig dynasti lyckats behålla kontrollen över de frias och hjältemodigas rike.

 

Godjorna har valt harjet Rödstrand som platsen för Walharjaz. Där kommer blot och lekar att hållas och därifrån kommer det första slaget slås mot de romare som vågat sig på att försöka bygga militärläger på Rhenflodens östra strand.

 

[Off-info: Under lajvet kommer ni att delta i blot och riter, i fest och lekar, samt i stridsuppdrag ute i fält för att näpsa romarna. Det viktiga är att under alla dessa moment av lajvet föra sig som storslagna, glada och karismatiska hjältar om du eller din grupp har den politiska ambitionen att koras till ”De Bästa”. Det handlar alltså inte om att vinna alla strider utan många andra faktorer spelar roll. Att ha bra lajvsinne och spela upp varandra är det allra viktigaste. De som koras som Valkampens segrare är inte heller de som ”vunnit lajvet”. Det betyder bara att er grupp nu åtnjuter hög status och att ni kommer få leda krigarna i slutstriden. Ni får alltså går först mot romarna – yay? 😉 ]

Annonser