Barbaricum

Historisk fiktion

Vad är historisk fiktion? 
Barbaricums genre är vad vi kallar historisk fiktion. Detta innebär att vår lajvvärld är inspirerad av och på många sätt identisk med den historiska verklighetens Europa under 300-talet. Historia är däremot ett kvistigt och svårtolkat ämne. De kvarlevor vi har i form av dokument, bilder, statyer och arkeologiska fynd målar visserligen upp en rik och färggrann bild av hur livet tedde sig under vår valda tidsperiod, men det finns många gap i bilden och stort utrymme för tolkningar. Vi kan aldrig VETA exakt hur den historiska verkligheten såg ut, alla våra försök att förstå den är tolkningar gjorda genom linsen av vår egen tids synsätt, byggda på bristfälligt material. Vi tillstår därför ödmjukt att vi varken är historiens mästare eller slavar, utan endast dess betraktare. Därför är Barbaricum inte till hundra procent ”historiskt korrekt”, vad en sådan term nu skulle innebära. Därför kallar vi vår lajv-genre för historisk fiktion.

Målbild

STATYER BERÄTTAR. En barbar avbildad i ett romerskt verk.

STATYER BERÄTTAR. En barbar avbildad i ett romerskt verk.

Ändå finns det mycket material att ösa ur om 300-talet. Senantiken har under de senaste årtiondena fått mer och mer uppmärksamhet, inom akademisk historieforskning, arkeologi, re-enactment och historiska konfliktspel. Vi har tagit så mycket vi kunnat hitta ur både professionell och amatörmässig forskning för att kunna skapa en tydlig fiktion. Vi söker en speciell stämning och look, som vi försöker förmedla med bilder, beskrivande texter, byggnads- och sömnadsinstruktioner samt fiktion. Se dig om bland materialet så kommer bilden säkerligen att träda fram. Är du osäker på något, fråga! Våra många medarbetare är mer än glada att visa och leda dig på vägen till ditt Barbaricum.

För vem?
Barbaricum är en lajv-kampanj, först och främst. Det är inte en akademisk uppsats eller arkeologiskt återskapande. Även om det finns krav och riktlinjer är de inte på långa vägar så stränga som till exempel inom re-enactment. Du som är re-enactmentare är givetvis varmt välkommen på Barbaricum, dela gärna med dig av din kunskap för att hjälpa och lyfta andra deltagare. Kom bara ihåg att vi inte har samma strikta krav på ”historisk korrekthet” som du kanske är van vid. Utrustning måste inte vara baserad på gravfynd, det räcker att den ligger i linje med riktlinjerna.

Ukroni – de fiktiva dragen
Barbaricum är på många sätt en ukroni – en alternativ historisk värld som liknar vår men som har ett antal medvetna och tydliga skillnader. På många områden är källmaterialet om 300-talet vagt, och där har vi varit tvungna att fylla efter eget tycke för att kunna skapa en fullödig världsbild att spela i. På ett par områden har vi dock medvetet gått in för att göra vår fiktion annorlunda än vad källorna visar på hur det var. De viktigaste är:

Jämställdhet mellan könen
Historiskt sett var både romarna och de så kallade barbarerna utanför deras gränser i mångt och mycket patriarkala samhällen med stora skillnader och ojämlikheter mellan könen. Då Barbaricum är en lajv-värld skriven i modern tid, med moderna deltagare, har vi skrivit om vissa av dessa drag så att alla deltagare ska kunna delta på lika villkor oavsett biologiskt kön. Det här är en mycket viktig princippunkt för oss i arrangörsgruppen.

Det är för oss långt viktigare att skapa en kampanj där deltagarna har frihet att delta på de villkor de själva väljer än att försöka återskapa någon sorts förment ”historisk verklighet”.

Se även texten om Könsroller på Barbaricum.

Religion
Religionshistoria är utan tvekan ett mycket intressant ämne. Det kan dock också vara mycket kontroversiellt, då det beskriver ett ämne som ligger inom den privata sfären för många. Vad gäller religion på Barbaricum har vi följande att säga:

Mycket litet är känt om de dåtida germanska religionerna. Vi har tagit avstamp i det tämligen magra källmaterial som finns och fyllt i efter eget huvud. Under detta arbete har vi tagit särskild hänsyn till den ovanstående punkten om jämställdhet mellan könen och skrivit in både starka gudinnor såväl som gudar i fiktionen. Vi har medvetet INTE tittat på modern hedendom när vi gjort detta, utan snarare dels extrapolerat material från fornnordisk och keltisk mytologi, dels försökt skriva omständigheter som förhoppningsvis ska leda till intressant spel.

Vad gäller kristendomen är detta ett snårigt ämne, då det finns väldiga mängder källmaterial skrivet av olika aktörer och ännu mer kyrkohistoria att läsa. Vi har valt att tolka materialet som att kristendomen vid tiden för kampanjen ännu är i ett relativt formativt stadium, med flera olika doktriner framhållna av olika församlingar och biskopssäten. Kristna deltagare som inte känner igen sig eller inte håller med om den bild som målas bör ha i åtanke att detta är en fiktion som inte har några formella akademiska eller teologiska anspråk.

Återigen ligger vår tyngdpunkt på att skapa en intressant värld att spela i. Ingen religion kommer att utmålas som bättre eller sämre än någon annan, eller type-castas som den ”förtryckande” kontra den ”frihetssträvande”, som så ofta sker på lajv när skillnaden mellan mono- och polyteism ska göras gällande.

Händelser efter lajv-start
”Handlingen” fram till kampanjens start är till stora delar baserad på Ammianus Marcellinus livfulla och läsvärda historia, men även på andra källor. Vi tar oss dock vissa friheter med kronologin, och saker som sker i spelet är viktigare för oss än att världen följer historiens gång slaviskt.

Annonser