Barbaricum

Alamannia – ett ungt land vid Rhens strand

ROMkarta_stor

På 360-talet dominerar Rom fortfarande stora delar av Europa. Våra Alamanner håller till norr om grånsen, i ett område mellan Rhen och Donau.

 

Historia

Alamannias historia är ännu inte lång. Det är ett relativt nytt land i jämförelse med till exempel Rom. Dess historia är länkat till dess namn, med innebörden att det är ett land för alla människor, en plats där flera olika folk kommit samman och skapat något nytt. Därför har landet många myter om hur dess ursprung rann fram. Somliga vill mena att folket är ättlingar till vargar, modiga följen av krigare som med svärd tog sig jord till sina familjer. Andra talar om landet vid Rhens källor som målet för en vandring i avsikt att undkomma tyranniska härskare. Sedan finns det de som sjunger sagor om det förlorade kungariket Dakia och hur de är arvingar i nedstigande led till detta legendomspunna land som krossades av romarna i forntiden.

Hur som helst ligger dessa historier hundratalet år bakåt i tiden, inte tusentals. Betydligt närmare, knappt en och en halv generation sedan, finns minnet av hur romarna övergav landet vid Rhen-kröken och hur folket då strömmade in för att besitta dessa bördiga trakter ända fram till den stora flodens östliga stränder. Huruvida denna förflyttning var ett heroiskt krigståg där romarna tvingades bort eller en mer fredlig process där förhandlingar och samråd fick romarna att tillåta nybyggare ta över en svårpatrullerad gränstrakt är idag en smula oklart. Många släkter som fick ny mark efter övertagandet ser sig gärna som segrande hjältar.

Den närmaste historien är dominerad av nuvarande kejsar Julianus fälttåg för en sju, åtta år sedan. Oprovocerat anföll han med sina legioner fredliga bosättare på Rhens västra stränder, gick över floden och förhärjade hela Alamannia ända fram till gränsstenarna mot Burgund i öst.

Alamannia är indelat i knappa hundratalet kantoner. En kanton är som ett litet landskap och består av ett antal gårdar och släkter. I varje kanton finns också en, ofta två burghar, befästa platser där traktens ädlingar lever. Läs mer om kantonerna,

I anslutning till de ädla släkternas burghar finns krigsföljen krigsföljen eller herthaz. Ädlingen som satt upp krigsföljet mottar eder om tjänstgöring från de som vill delta i truppen. I gengäld ger ädlingen ut gåvor i form av vapen och rustningar och står för krigarnas uppehälle. Läs mer om krigsföljen.

Släktband är otroligt viktiga för folket i Alamannia. De är stora nät av relationer och blodsband som sträcker sig över kantonerna. Läs mer om släktband.

En annan viktig social hörnpelare i det alamanniska samhället är de olika kulterna. Dessa är religiösa sammanslutningar som ofta är centrerade runt en fysisk helgedom. Det finns hundratals kulter till nästan lika många gudomar, men de fyra – Wôdanaz, Nerthus, Frowhon och Thunaraz – helgas på många olika platser. Kulterna leds av ett slags prästerskap som kallas godjar. Dessa lever ofta i anslutning till harjet – helgedomen – och leder kultens riter där året om. Läs mer om religion.

Annonser