Barbaricum

Den romerska armén

Armén är en gigantisk organisation som håller hundratusentals soldater i vapen från det dimsvepta Britannien till Syriens stekheta sand. Den är ansvarig för att upprätthålla lag och ordning, indrivning av skatterna, byggandet och underhållandet av vägar, broar och andra statliga byggnadsverk, samt att försvara rikets gränser.

Trupperna indelas i tre mer eller mindre distinkta typer; gränstrupper (limitanei), fälthärar (comitatenses) och kejserliga vaktstyrkor (scholae).

Gränstrupperna är som namnet antyder stationerade vid gränserna och har ansvar för att hålla mindre angrepp och räder stången samt att agera polis och tullvakter. De får inte lämna sin hemprovins i normala fall. Befälhavaren över gränstrupperna i en provins bär titeln Dux (senare medeltidens duke). Trots att de har minst betalt är många gränstrupper erfarna och skickliga soldater på grund av att de ständigt patrullerar och utkämpar mindre skärmytslingar.

Fälthärarna är förband som är stationerade inuti riket. De har inga permanenta fort som gränstrupperna utan bor inhysta hos civila i städer och byar. Fälthärarna har högre status och mer betalt än gränstrupperna, men eftersom de är utspridda och saknar kaserner lider de ofta av dålig disciplin och kan vara en riktig plåga för sina civila värdar. I händelse av större krig kan fälthärar dras samman för att tillsammans med gränstrupperna möta större hot, eller för att utgöra en invasionsstyrka mot andra riken. I fredstid hålls de dock utspridda för att minska risken att de i sysslolöshet ska starta uppror. Fälthärar står under befäl av generaler med titeln Comes (senare medeltidens count).

Kejserliga vaktstyrkor är de trupper som står under en kejsarinnas eller kejsares direkta befäl. De är den absoluta gräddan av de trupper som kan rekryteras och inga omkostnader sparas för att hålla dem utrustade, tränade och framför allt belåtna med sina härskare. Dit regenten färdas följer vakterna och de är dennas sista livförsäkring mot eventuella rivaler.

Annonser