Barbaricum

Hitta din plats i det Alamanniska samhället

Din karaktär kommer till stor del att vara definierad av sin status i det Alamanniska samhället och av sina relationer till andra karaktärer.

Social bakgrund

Det första du bör göra är att bestämma vilken social bakgrund eller klass din karaktär har. Denna kommer till stor del påverka dina grundläggande förutsättningar. Du kan i normala fall vara antingen ädelboren, friboren eller träl. Enstaka roller kan komma från andra länder med andra sociala system, fråga arrangör om du ska spela en sådan roll.

Ädelboren

• Stark familjeidentitet med legender om förfäder och ursprungsmyter.
• Uppvuxen i en burgh (en befästning med tillhörande gårdar och liten by) i relativ rikedom.
• Stora förväntningar på vad du ska åstadkomma i livet. Detta ger dig liten personlig frihet att följa egna nycker.
• Stor makt och social status, men du har allas ögon på dig. Du kan förmodligen inte gifta sig för kärleks skull.

Friboren

• Svag familjeidentitet, kopplar istället familjetanken till större släkt och grannskapsband i hemtrakten.
• Uppvuxen på en gård, i by eller möjligen invid en burgh i ganska enkla förhållanden.
• Förväntningar på dig från omvärlden kan variera. Du har ont om materiella resurser men frihet att göra som du vill och söka din lycka i världen.
• Lägre status och inflytande än en ädelboren, men inte lika stora förpliktelser. Du kan gifta dig mer fritt.

Träl
• Du är helt beroende av din ägare. Är du född träl har du förmodligen ganska svag jag-känsla.
• Uppvuxen var som helst, inte sällan i ett annat land.
• Ingen personlig frihet, men å andra sidan inget ansvar
• Inflytande endast med hjälp av personliga relationer. Kan inte gifta dig utan din ägares medgivande.

Social roll

Detta är vad din roll har för sorts syssla inom gruppen. Alla bidrar på något sätt till kollektivet, om det så bara är att vara trevligt sällskap. De allra flesta roller kommer dock att ha någon sorts officiell funktion inom sitt följe.

Krigsledaren
Du är en centralgestalt i din grupp, antingen som sittande härskare över eller arvinge till kantonen ni kommer ifrån. Du har i ditt följe med dig folk du tror sig kunna ha nytta av och lita på. Du är inte enväldig utan måste balansera dina följeslagares behov och önskningar för att kunna styra effektivt.

Följefolk
Följefolk är sådana människor som ingår i krigsledarens inre krets, antingen i egenskap av förtrodda rådgivare eller kamrater, eller som specialister inom till exempel hantverk, läkekonst, ädla konstfärdigheter, spådomsförmåga eller liknande.

Som följefolk har du någon sorts personlig relation till krigsledaren. Denna utgör grunden för din status inom gruppen och påverkar din relation till andra i följet.

Edsvurna
Som edsvuren är du med stor sannolikhet krigare som svurit en ed att ingå i krigsledarens väpnade Hertaz (krigsfölje/härdväktare). Men du kan också vara en hantverkare, specialist eller tjänare som tagit direkt tjänst i utbyte mot beskydd och gentjänster. Trälar räknas på sätt och vis till den här kategorin då de är direkt underställda krigsledaren eller någon annan som äger dem, men de har lägre status än den som frivilligt gått i tjänst, och har inte rätt att ge råd åt sin överordnade.

Sociala relationer

När du så kommit fram till vad din karaktär har för social bakgrund och vilken roll hon fyller i sin grupp bör du fundera över vilka relationer hon har till sina medmänniskor. Dessa relationer är av de yppersta vikt i det alamanniska samhället.

Eftersom det inte finns någon centralmakt eller opartiskt rättssystem är samhället i grund och botten fientligt. Det enda sättet för individer och grupper att skapa trygghet är genom relationer till andra. Dessa är av olika natur och är ofta korsförgrenade. Ju fler och tätare relationsband en har, ju säkrare sitter en och desto mer inflytande kan en utöva. I Alamannia är ensam absolut inte stark.

Släkt

Släktingar är i Alamannia ett vitt begrepp som innefattar mycket mer än den närmsta familjen. Arv går inte i raka led på fädernet eller mödernet utan delas jämnt över alla barn och även syskon, kusiner och andra släktingar. Detta gör att släkter är vittförgrenade, röriga affärer.

Det viktiga med att vara släkt är idén om närhet det ger. Detta gör att släktingar som inte har blodsband är minst lika viktiga som de som har det. Fostersyskonskap, adoptioner, svärföräldrar och -barn är släkt som kan anskaffas och dessa släktband kan lätt bli något att falla tillbaka på eller bygga nya relationer ur om osämja uppstått med dina blodssläktingar.

Den större släkten består alltså av korsförgrenade horisontella relationer som binder individer samman.

Fränder

Fränder är sådana du har någon sorts vänskapsrelation med. Vänskap i Alamannia är dock sällan riktigt vad vi ser som vänskap i modern mening. Givetvis kan den bygga på gemensamma känslor av närhet med andra människor, men en mycket viktig del av den är den offentliga, formella vänskapen som används att sluta förbund och allianser.

Gisslangivande och fosterbarn är två vanliga sätt att knyta frändeskap mellan olika grupper. Unga vuxna eller rent av små barn sänds över till en annan grupp för att leva samman med dem.

Förhoppningen är dels att informella, privata bands ska knytas mellan ”gästerna” och deras värdar, men en stor del av behållningen är att visa att det finns tillit mellan de grupper som skickar sina unga till varandra.

Ordet ”gisslan” har inte fullt så mörka kopplingar som vi gör idag. Gisslan, gäster och fosterbarn är alltså ett sätt att närma sig andra maktkollektiv genom att skapa personliga förbindelser som ska kunna hindra konflikter i framtiden. ”Håll dina fiender närmare” är ett ordspråk som avser ett sätt att hindra stridigheter med andra grupper genom att skapa gemensamma kontaktpunkter och mål.

Att skicka släktingar, barn och fränder till andra grupper för att skapa förtrolighet med dem där sådan saknas fungerar givetvis inte alltid och kan lika gärna göra saker än värre, men i avsaknad av en centralmakt som kan avgöra tvister opartiskt är detta en av de vanligaste metoderna för att skapa fred.

En annan vanlig sorts vänskap är den så kallade gästvänskapen. Den bildas genom att två parter träffas omväxlande hos varandra och delar måltider, dagliga sysslor och sovplatser med varandra. Att vara en god värd och i gengäld en god gäst skapar ett formellt band som folk litar på. Sådan ”vänskap” behöver inte alls vara vad vi i modern tid förstår som vänskap, det viktiga här är den offentliga uppvisningen av enighet inför omvärlden. Gästvänskapen är ett sätt att knyta och uppvisa allianser.

Edsvurna

En nyare form av socialt band är den svurna tjänsteeden. Den svärs både av krigare och av specialister till någon som har inflytande och resurser nog att ta dem under sitt tak och se till deras levebröd. De edsvurna lovar att tillhandahålla sin härskare ”råd och dåd”. Förhållandet är alltså inte ett av blind underkastelse, de edsvurna har rätt att yttra sina åsikter inom sitt arbetsområde och om härskaren inte lyssnar kan detta leda till konflikt.

Härskaren har sista ordet, men om det uppstår osämja har den edsvurna rätt att avsluta sin tjänst. För att knyta speciellt värdefulla och skickliga personer närmare till sig kombinerar därför många härskare det vertikala sociala edsbandet med mer horisontella sådana, som släktskap eller vänskap.

Relationer med personer ur andra följen
När du så skissat upp vilken relation du har till de övriga inom just din grupp/kanton, kan du fundera på om du har några relationer med folk ur andra grupper. De följer samma mönster som de som behandlats ovan.

Alamannernas samhälle bygger på lojalitet, släktskap och vänskapsband mera än formell makt och fasta geografiska gränser.
Här nedan är en schematisk bild som exemplifierar hur invecklade relationerna mellan olika kantoner och mellan kantonerna och Rom kan vara.
Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Observera att namnen och relationerna nedan bara är exempel att ta inspiration ifrån, därför har vi valt namn på kantoner och folk som för närvarande inte spelas i kampanjen.

BBCM_relationskarta

 

Annonser