Barbaricum

Årsmötesprotokoll för 2014

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2014  
Mötesdatum: 2015-02-15

§1 Mötets öppnande.
§2 Årsmötet fann årsmötet utlyst enligt stadgar och behörigt.
§3 Val av mötesordförande: Martin Lysén.
§4 Val av mötessekreterare: Robert Östberg.
§5 Val av justerare: Anna Rosengren och Emma Walett.
§6 Verksamhetsberättelse föredrogs av Martin.
§7 Ekonomisk berättelsen föredrogs av Robert.
§8 Revisionsberättelsen föredrogs av Anders Öhman.
§9 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Inga motioner har lämnats in till årsmötet.
§11 Verksamhetsplanen för 2015 föredrogs av Martin (korrigering av datum för Ödesmark till 18-20 september).
§12 Årets budget föredrogs och medlemsavgiften sattes till 50 kr.
§13 Val av styrelse för 2015.
Ordförande: Emma Walett
Sekreterare: Martin Lysén
Kassör: Robert Östberg
§14 Val av revisor för 2015: Anders Öhman.
§15 Douglas Kärrholmen och Emelie Markkanen Åberg valdes till valberedare för 2015.
§16 Övrigt: Frågan om Carl-Fredrik Anderssons avstängning redogjordes för och diskuterades. Årsmötet beslutade att avstängningen skulle upphävas. I händelse av vidare frågor, kontakta styrelsen.
§17 Årsmötet avslutades.

Annonser